Výsledek obrázku pro škola

V měsíci říjnu je naplánována informační schůzka pro rodiče budoucích prvňáčků v mateřské škole v Kosmonosích. 

 ZÁPIS DO PRVNÍCH TŘÍD 

 

SE BUDE KONAT 

  5. dubna 2019 -od 14.00 do 17. 30 hodin 

6. dubna 2019 - od 8. 30 -11 hodin

Náhradní zápis se bude konat dne10. dubna 2019           

 

 

Náhradní termín zápisu

NÁHRADNÍ ZÁPIS JE 10. dubna 2019

OD 13 DO 15 HODIN.

 RODIČE JSOU POVINNI OHLÁSIT ŠKOLE, 

ŽE SE DOSTAVÍ K NÁHRADNÍMU ZÁPISU.

 ( DŮVODEM BÝVÁ NAPŘ. NEMOC, DOVOLENÁ APOD.)

 
 
Zápis k povinné školní docházce pro školní rok 2019/20
Základní škola Kosmonosy, Podzámecká 1, okres Mladá Boleslav, příspěvková organizace
I. Právní rámec 
Zápis dětí do základních škol vychází z ustanovení zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, kde je specifikován takto: 
§ 36 odst. 3 školského zákona: Povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku, pokud mu není povolen odklad. Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od září do konce června příslušného školního roku, může být přijato k plnění povinné školní docházky již v tomto školním roce, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce. Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září do konce prosince k plnění povinné školní docházky podle věty druhé je také doporučující vyjádření školského poradenského zařízení, podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna do konce června doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře, která k žádosti přiloží zákonný zástupce. 
§ 36 odst. 4 školského zákona, ve znění účinném od 1. 1. 2017: Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě k zápisu k povinné školní docházce,
a  to    v době od 1. dubna do 30. dubna kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku. 
§ 37 odst. 1 školského zákona, ve znění účinném od 1. 1. 2017: Není-li dítě tělesně nebo duševně přiměřeně vyspělé a požádá-li o to písemně zákonný zástupce dítěte v době zápisu dítěte k povinné školní docházce podle § 36 odst. 4, odloží ředitel školy začátek povinné školní docházky
o jeden školní rok, pokud je žádost doložena doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa. Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku. 
 
Termín zápisu:
5. duben 2019 od 14:00 do 17:30h (budova Podzámecká 1)
6. duben 2019 od 8:30 do 10:30h (budova Podzámecká 1)
 
Rodiče mohou použít tato následující doporučení:
Jak můžete pomoci svým dětem 
Věnujte dítěti soustředěnou pozornost – při rozhovoru s ním se nezabývejte jinou činností, dejte mu najevo zájem, trpělivě je vyslechněte, projevujte vstřícnost a přívětivé chování.
 • Vyprávějte dítěti a čtěte mu – televize či video nenahradí lidské slovo a osobní kontakt. 
 • Pověřujte dítě drobnými úkoly a domácími pracemi – pěstujte tak jeho samostatnost a zodpovědnost, rozvíjíte i motoriku.
 • Rozvíjejte poznání z oblasti života lidí zvířat i rostlin – vedle obecné informovanosti rozšiřujete i jeho slovní zásobu. 
 • Vybírejte vhodné hry a činnosti, sami se do nich zapojte – stavebnice, skládanky, dějové obrázky i práce s drobným výtvarným materiálem rozvíjejí poznání a tvořivost. Vaše účast posiluje citovou zralost dítěte. 
 • Upevňujte prostorovou orientaci a pojmy nahoře, dole, vlevo, vpravo, vpřed, za – výrazně to ovlivňuje základy psaní, čtení a počítání. 
 • Dbejte na vhodné pohybové aktivity a zdravé stravování – příroda je velká tělocvična, prospěje i vám. 
 • Trénujte změny denního režimu související se školní docházkou – ranní vstávání, odbourávání odpoledního spaní, čas pravidelného ukládání k večernímu spánku, což zmírní každodenní stres dětí i rodičů. Připravujte své dítě na školní docházku.
 • Vytvářejte sociální situace, ve kterých se dítě učí jednat s jinými lidmi, uplatňovat základní společenská pravidla při jednání s ostatními, vyřizovat drobné vzkazy, nebát se komunikace ve známém prostředí apod.

 

Zápis do 1.tříd

 

Zapsány budou děti narozené od 1.9.2012 do 31.8.2013, tedy děti, které do 31. 8. 2019 dosáhnou věku 6 let.

K zápisu se musí dostavit i ti rodiče, kteří chtějí pro své dítě žádat odklad školní docházky.

Při dlouhodobé nemoci dítěte přijdou rodiče zapsat své dítě bez něj a domluví si náhradní termín pokud .se nebudou moci dostavit.

 


Rodiče při zápisu předloží svůj občanský průkaz a rodný list dítěte, cizinci svůj cestovní pas s vyznačeným režimem pobytu.

Pokud se jedná o dítě z neúplné rodiny, nebo dítě svěřené do péče jiné osobě, je nutno předložit soudní rozhodnutí.


Rodiče vyplní dotazník a žádost o přijetí k základnímu vzdělávání.

Výsledek obrázku pro škola
 

Žádost o přijetí naleznete na stránkách naší školy - ve složce Dokumenty, formuláře - formuláře ke stažení 

Dotazník pro rodiče budoucích prvňáčků ke stažení

dotazník.pdf (616,4 kB)

Výsledek obrázku pro škola

ODKLAD POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZKY

 1. Zákonný zástupce, který žádá pro své dítě  odklad povinné školní docházky, se musí dostavit i s dítětem k zápisu v řádném termínu zápisu.

 2. Zákonný zástupce obdrží formulář Žádost o odklad povinné školní docházky . Vyplněný podá zpět na vedení ZŠ Kosmonosy nejpozději do 31.5.2019. Součástí žádosti je doporučení PPP nebo SPC + doporučení ošetřujícího lékaře dítěte

 3. Děti, kterým byl odklad ve školním roce 2018/19 povolen, mohou absolvovat se zákonným zástupcem zápis i v tomto školním roce znovu.

 4. Jestliže byl dítěti povolen odklad povinné školní docházky, není automaticky přijato na následují školní rok, ale zákonný zástupce dítěte musí opět požádat o přijetí k plnění povinné školní docházky od daného školního roku. Může požádat i na jiné škole, než na které žádal původně.
             Výsledek obrázku pro škola

Předškoláček , kterému bude 6 let až po 1.9. 2019…..

 1. Může absolvovat zápis v řádném termínu Zápisu do 1. tříd pro školní rok 2019ú20.
 2. Musí mít doporučení – pro děti , které dosáhnou věku 6 let do 31.12. 2019 –  doporučení z PPP, pro děti, které dosáhnou věku 6 let po  31.12. 2019 –  z PPP a od pediatra.
Výsledek obrázku pro škola

KRITÉRIA PŘIJETÍ 

Přednostně budou zařazeny děti s místem trvalého pobytu v Kosmonosech a v Horních Stakorách.

 

 

Výsledek obrázku pro škola

JAKMILE BUDE UKONČENO ŘÍZENÍ K PŘIJETÍ DĚTÍ DO 1. TŘÍD

( nejpozději 31. 5. 2019),

VYDÁ ŘEDITEL ROZHODNUTÍ O PŘIJETÍ,

KTERÉ BUDE VYSTAVENO NA WEBOVÝCH STRÁNKÁCH ŠKOLY 

A NA NÁSTĚNCE U ŠKOLY.

ROZHODNUTÍ  O NEPŘIJETÍ 

BUDE DORUČENO RODIČŮM DÍTĚTE.

Výsledek obrázku pro škola

 

Zápis do 1. třídy a zákonné normy1. Věk dítěte

Podle § 36 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon, povinná školní docházka začíná počátkem školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne šestého roku věku, pokud mu není povolen odklad. Dítě, které dosáhne šestého roku věku v době od září do konce června příslušného školního roku, může být přijato k plnění povinné školní docházky již v tomto školním roce, je-li přiměřeně tělesně i duševně vyspělé a požádá-li o to jeho zákonný zástupce. Podmínkou přijetí dítěte narozeného v období od září do konce prosince k plnění povinné školní docházky podle věty druhé je také doporučující vyjádření školského poradenského zařízení, podmínkou přijetí dítěte narozeného od ledna do konce června doporučující vyjádření školského poradenského zařízení a odborného lékaře, která k žádosti přiloží zákonný zástupce.

Začátek povinné školní docházky lze odložit nejdéle do zahájení školního roku, v němž dítě dovrší osmý rok věku (viz § 37 odst. 1 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon).2. Práva a povinnosti rodičů

Zákonný zástupce je povinen přihlásit dítě k zápisu k povinné školní docházce, a to v době od 1.dubna do 30. dubna kalendářního roku, v němž má dítě zahájit povinnou školní docházku (viz § 36 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon).

Zákonný zástupce dítěte může pro žáka zvolit jinou než spádovou školu.

Důvodem nepřijetí dítěte do vybrané školy je především kapacita školy.3. Odklad povinné školní docházky

O odkladu školní docházky rozhoduje podle § 37 odst. 1 školského zákona ředitel spádové školy nebo školy, kterou zákonný zástupce žáka zvolil. Podle § 37 odst. 1 školského zákona odloží začátek povinné školní docházky na základě písemné žádosti zákonného zástupce dítěte, doručené nejpozději 31. května kalendářního roku, ve kterém má dítě zahájit školní docházku. K žádosti musí být doložena dvě doporučující posouzení:

a) posouzení příslušného školského poradenského zařízení

b) posouzení odborného lékaře nebo klinického psychologa.

Odborným lékařem způsobilým posoudit zdravotní stav dítěte pro účely odkladu začátku povinné školní docházky může být v konkrétním případě také dětský lékař nebo praktický lékař pro děti a dorost, a to zejména v situacích, kdy k odložení začátku povinné školní docházky dojde z důvodu celkové tělesné nezralosti, častého onemocnění apod. V případě, že je dítě v lékařské péči z důvodu jiných zdravotních obtíží, je třeba trvat na tom, že takové posouzení by měl provést odborný lékař, který se na tuto konkrétní oblast specializuje, tedy např. alergolog, neurolog, kardiolog apod. Ředitel rozhodne o odložení začátku povinné školní docházky v případě, že obdrží obě doporučení k odkladu.4. Cizinci a povinná školní docházka

Povinná školní docházka se vztahuje i občany jiného členského státu Evropské unie a jejich rodinné příslušníky, kteří na území České republiky pobývají na základě zvláštního pobytového povolení, (Hlava IVa zákona č. 326/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů) a dále na jiné cizince, kteří mají na území České republiky trvalý pobyt nebo přechodný pobyt na dlouhodobá víza, (§ 30 a násl. a hlava IV zákona č. 326/1999 Sb., ve znění pozdějších zákonů) a azylanty a účastníky řízení o udělení azylu. (Zákon č. 325/1999 Sb., o azylu a o změně zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, (zákon o azylu), ve znění pozdějších předpisů).5. Rozhodování ředitele školy

O přijetí k základnímu vzdělávání rozhoduje ředitel školy za podmínek stanovených v § 36 (viz § 46 zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon).

Výsledek obrázku pro škola

CO JE DOBRÉ ZNÁT...

 

Hlediska školní zralosti (připravenosti)

Hlediska jako tělesná připravenost, kdy musí být dítě tělesné zdatné a musí mít pevnou kostru a rozvinuté svalstvo. Dítě musí unést těžkou fyzickou zátěž (sezení, školní aktovka), aby nebylo příliš unavené a nedošlo k různým tělesným deformacím a nedošlo k unavenosti. Dítě musí mít dobře vyvinutou jemnou motoriku a musí být správně vyvinuto drobné svalstvo rukou a očí pro čtení a psaní. Také musí být dobře rozvinuta zrakově pohybová koordinace, která je důležitá pro psaní. Dítě musí být mentálně připraveno a mít rozvinuté poznávací procesy a přirozenou úroveň inteligence. Dítě také musí mít analytické myšlení, jinak má potíže se čtením, představivostí (pro matematiku), kdy to musí nahrazovat vnímání. Dítě má zvýšené požadavky na úmyslnou pozornost, kdy musí stále vnímat a soustředit se (minimálně 15-20 minut na jednu činnost, která se obměňuje) a hlavně musí mít záměrnou (úmyslnou) paměť. Je dobré, aby dítě mělo zvýšené vědomosti, hlavně o okolním světě. Dítě by mělo znát a pojmenovat běžné věci kolem sebe, mít dobrou orientaci, znát časové pojmy (dnes, včera, odpoledne), ale nemusí znát hodiny. Musí také znát a konat základní hygienické poznatky. Musí mít rozvinutou řeč, aby mělo dostatečnou slovní zásobu a aby rozuměl slovům, které má znát. Musí mluvit plynule, výrazně, gramaticky správně, hovořit ve větách, odpovídat na otázky a mělo by mít zájem o poznatky, být zvídavé.

 


Hlediska sociální a citové zralosti

Dítě musí ovládat své citové projevy, kdy se musí umět ovládat, aby se nevztekal jako doma. Musí přijmout roli žáka, plnit i obtížné úkoly, pracovat samostatně a podřídit se autoritě učitele. Musí projevit zájem o ostatní spolužáky, navazovat přátelství, umět ustoupit ve prospěch celku a zvládat tak emociální potíže, jako je vydržet bez matky, dokázat se s dětmi dělit o přízeň učitelky. Hlavně to musí umět respektovat. Musí se umět ovládat (neskákat do řeči, ale počkat, až domluví) a také musí umět odpovídat a ptát se jen na vyvolání.
Ukazatelé školní zralosti[editovat | editovat zdroj]

Hlavní jsou tělesní ukazatelé, kdy je důležitá výška a váha-cca 120 cm a 20 kg. Dbáme na tvaru těla, kdy by už měla ustoupit tuková vrstva, prodlužovat se končetiny, tělo má již dominovat a hlava by měla být už menší. Využíváme k tomu také tzv. filipínskou míru, což je zkouška prodlužování horních končetin. Dítě by mělo mít druhou dentici, kdy začíná výměna chrupu. Důležitý je věk dítěte, kdy je ideální a formální ukazatel 6-7 let. Pokud je dítě nezralé, musí rodiče požádat o odklad. Důležité jsou psychické ukazatele, při nichž se používají testy školní zralosti a nejznámější je tzv.

Jiráskův test školní zralosti, kdy dítě plní úkoly jako jsou kresba lidské postavy, u které zjišťujeme lateralitu, celkovou rozumovou úroveň a grafomotorické potíže. Dále test napodobení psané věty, u které zjišťujeme schopnost soustředit se a jak moc je schopné vyvinout úsilí ke splnění úkolů. Poslední test→obkreslení skupiny 10 teček, kdy zjišťujeme přesnost a zrakově pohybovou koordinaci.

Občas také používáme tzv. reverzní test, kdy má dítě k dispozici 84 párů různých geometrických tvarů, které jsou důležitá pro čtení.


Důsledky školní nezralosti

Horší prospěch mohou mít i nadprůměrně nadaní žáci, kdy třeba dítě prožívá ve škole záporné emoce a vytváří si tak negativní postoj ke škole. Nebo je přetěžováno jak ve škole, tak doma rodiči a může tak dojít k neurotickým potížím a zdravotnímu oslabení. U dítěte se začnou projevovat reaktivní poruchy chování, kdy může být dítě agresivní, plaché nebo úzkostné a takto se potom oslabuje schopnost koncentrace pozornosti.

 

ZDROJ : Wikipedie

Výsledek obrázku pro škola

ŠKOLNÍ DESATERO

Co by mělo umět vaše dítě před nástupem na základní školu?

1. Znát svoje jméno a příjmení, vědět, jak se jmenují rodiče.
2. Umět se obléknout i převléknout do cvičebního úboru tak, aby na něj nemusely ostatní děti čekat.
3. Umět si uvázat kličku na tkaničce.
4. Kreslit tužkou a pastelkami a malovat barvami.
5. Poznat červenou, modrou, žlutou, zelenou, hnědou a černou barvu.
6. Uklidit hračky, pastelky a knížky na místo, kam patří.
7. Vystřihnout obrázek nůžkami.
8. Připravit si na pokyn rodičů třeba batůžek s věcmi na výlet (oblíbenou hračku, láhev na pití a podobně).
9. Se zájmem a v klidu poslouchat například čtení pohádky.
10. Pozorně sledovat pohádky, filmy a písničky a povídat si o nich s rodiči.

Zdroj: https://ona.idnes.cz/zapisy-do-skol-se-blizi-pripravte-sebe-i-deti-f35-/deti.aspx?c=A110105_143423_deti_job

Výsledek obrázku pro škola

 

10  DOVEDNOSTÍ PRO ZÁKLADNÍ ŠKOLU


motorika
kreslení
sebeobsluha
společenská pravidla
pravo-levá orientace
zraková paměť
sluchové dovednosti
rytmika
správná výslovnost
vyprávění

Výsledek obrázku pro škola

DESATERO PRO RODIČE

1. Dítě by mělo být dostatečně fyzicky a pohybově vyspělé, vědomě ovládat své tělo, být samostatné v sebeobsluze

Dítě splňuje tento požadavek, jestliže:
-pohybuje se koordinovaně, je přiměřeně obratné a zdatné (např. hází a chytá míč, udrží rovnováhu na jedné noze. běhá, skáče, v běžném prostředí se pohybuje bezpečně)
-svlékne se, oblékne se i obuje ( zapne a rozepne zip i malé knoflíky, zaváže si tkaničku, oblékne si čepici i rukavice)
-je samostatné při jídle ( používá správně příbor, nalije si nápoj, stoluje čistě, používá ubrousek)
-zvládá samostatně osobní hygienu ( používá kapesník, umí se vysmrkat, umyje a osuší si ruce, použije toaletní papír, použije splachovací zařízení, uklidí po sobě)¨
-zvládá drobné úklidové práce ( posbírá a uklidí předměty a pomůcky na určené místo, připraví další pomůcky, srovná hračky)
-postará se o své věci ( udržuje v nich pořádek)
 

2. Dítě by mělo být relativně citověě samostatné a schopné kontrolovat a řídit své chování

Dítě splňuje tento požadavek, jestliže:
- zvládá odloučení od rodičů
-vystupuje samostatně, má svůj názor, vyjadřuje souhlas i nesouhlas
-projevuje se jako emočně stálé, bez výrazných výkyvů v náladách
-ovládá se a kontroluje (reaguje přiměřeně na drobný neúspěch, dovede odložit přání na pozdější dobu, dovede se přizpůsobit konkrétní činnosti  či situaci)
-je si vědomé zodpovědnosti za své chování
-dodržuje dohodnuté pravidla
 

3. Dítě by mělo zvládat přiměřené jazykové, řečové a komunikativní dovednosti

Dítě splňuje tento požadavek, jestliže:
-vyslovuje správně všechny hlásky ( i sykavky, rotacismy, měkčení)
-mluví ve větách, dovede vyprávět příběh, popsat situaci apod.
-mluví většinou gramaticky správně (tj. užívá správně rodu, čísla, tvarů, slov, předložek apod.)
-rozumí většině slov a výrazů běžně užívaných v jeho prostředí
-má přiměřenou slovní zásobu, umí pojmenovat většinu toho, čím je obklopeno
-přirozeně  a srozumitelně hovoří  s dětmi i dospělými, vede rozhovor a respektuje jeho pravidla
- pokouší se napsat hůlkovým písmem své jméno  ( označí si výkres značkou nebo hůlkovým písmenem)
-používá přirozeně neverbální komunikaci (gesta, mimiku, řeč těla, aj.)
-spolupracuje ve skupině

4. Dítě by mělo zvládat koordinaci ruky a oka, jemnou motoriku, pravolevou  orientaci

Dítě splňuje tento požadavek, jestliže:
- je zručné při zacházení s předměty denní potřeby, hračkami, pomůckami a nástroji ( pracuje se stavebnicemi, modeluje, stříhá, kreslí, maluje, skládá papír, vytrhává, nalepuje, správně otáčí listy v knize apod.)
-zvládá činnosti s drobnějšími předměty ( koráky, drobné stavební prvky apod.)
- tužku drží správně. tj. mezi dvěma prsty, třetí podložený, s uvolněným zápěstím
-vede stopu tužky, tahy jsou při kreslení plynulé ( obkresuje, vybarvuje, v kresbě přibývají detaily i vyjádření pohybu)
- umí napodobit základní geometrické obrazce (čtverec, kruh, trojúhelník, obdélník), různétvary ( popř. písmena)
-rozlišuje pravou  a levou stranu, pravou i levou ruku ( může chybovat)
-řadí zpravidla prvky zleva doprava
-používá pravou či levou ruku při kreslení či v jiných činnostech, kde se preference ruky uplatňuje  ( je zpravidla zřejmé, zda je dítě pravák či levák)
 

5.Dítě by mělo být schopné rozlišovat zrakové a sluchové vjemy

Dítě splňuje tento požadavek, jestliže:
-rozlišuje a porovnává podstatné znaky a vlastnosti předmětů (barvy, velikost, tvary, materiál, figuru a pozadí), nachází jejich společné a rozdílné znaky
-složí slovo z několika slyšených slabik a obrázek z několika tvarů
-rozlišuje zvuky ( běžných předmětů a akustických situací i zvuky jednoduchých hudebních nástrojů)
-rozpozná rozdíly mezi hláskami(měkké, tvrdé, krátké i dlouhé)
-sluchově rozloží slovo na slabiky ( vytleská slabiky ve slově)
-najde rozdíly na dvou obrázcích, doplní detaily
- rozlišuje jednoduché obrazné symboly a značky i jednoduché symboly a znaky s abstraktní podobou (písmena, číslice, základní dopravní značky, piktogramy)
-postřehne změny ve svém okolí , na obrázku( co je nového, co chybí)
-reaguje správně na světelné a akustické signály
 

6.Dítě by mělo zvládat jednoduché logické a myšlenkové operace a orientovat se elementárních  matematických pojmech

Dítě splňuje tento požadavek, jestliže:
-,má představu o čísle( ukazuje na prstech či předmětech počet, počítá na prstech, umí počítat po jedné, chápe, že číslovka vyjadřuje počet)
-orientuje se v elementárních počtech ( vyjmenuje číselnou řadu a spočítá počet prvků minimálně v rozsahu do pěti( deseti)
- porovná počet dvou málopočetných souborů, tj. v rozsahu do pěti prvků ( pozná rozdíl a určí o kolik je jeden větší či menší)
- rozpozná základní geometrické tvary (kruh, čtverec, trojúhelník atd.)
- rozlišuje a porovnává vlastnosti předmětů
- třídí , seskupuje a přiřazuje předměty dle daného kritéria ( korálky do skupin podle barvy, tvaru, velikosti)
- přemýšlí , vede jednoduché úvahy, komentuje, co dělá (" přemýšlí nahlas")
- chápe jednoduché vztahy a souvislosti, řeší jednoduché problémy a situace, slovní příklady, úlohy, hádanky, rébusy, labyrinty
-  rozumí časoprostorovým pojmům ( např. nad, pod, dole,nahoře, uvnitř a vně, dříve , později, včera, dnes), pojmům označujícím velikost, hmotnost ( např. dlouhý, krátký, malý, velký, těžký, lehký)
 

7. Dítě by mělo mít dostatečně rozvinutou záměrnou pozornost a schopnost záměrně si zapamatovat a vědomě se učit

Dítě splňuje tento požadavek, jestliže:
- soustředí se pozornost na činnosti po určitou dobu ( cca 10 - 15 min.)
- "nechá" se získat pro záměrné učení ( dokáže se soustředit i na ty činnosti , které nejsou pro něj aktuálně zajímavé)
- záměrně si zapamatuje, co prožilo, vidělo, slyšelo, je schopno ai toto po přiměřené době vybavit a reprodukovat, částečně i zhodnotit
- pamatuje si říkadla, básničky, písničky
- přijme úkol či povinnost, zadaným činnostem se věnuje soustředěně, neodbíhá k jiným, dokáže vyvinout úsilí a dokončit je
- postupuje podle pokynů
-pracuje samostatně
 

8. Dítě by mělo bý přiměřeně sociálně samostatné a zároveň sociálně vnímavé, schopné soužití s vrstevníky       ve skupině

Dítě splňuje tento požadavek, jestliže:
- uplatňuje základní společenská pravidla ( zdraví, umí požádat, poděkovat, omluvit se)
- navazuje kontakty s dítětem i dospělými, komunikuje s nimi zpravidla bez problémů, s dětmi, ke kterým pociťuje náklonnost, se kamarádí
-nebojí se odloučit na určitou dobu od svých blízkých
- je ve hře partnerem ( vyhledává partnera pro hru, v zájmu hry se domlouvá, rozděluje a mení si role)
- zapojí se do práce ve skupině, při společných činnostech spolupracuje, přizpůsobuje se názorům a rozhodnutí skupiny
- vyjednává a dohodne se, vyslovuje a obhajuje svůj názor
- ve skupině ( v rodině) dodržuje daná  a pochopená pravidla, pokud jsou dány pokyny, je srozuměno se jimi řídit
-  ostatním dětem se chová přátelsky, citlivě a ohleduplně ( děělí se o hračky, pomůcky, pamlsky, rozdělí si úlohy, všímá si, co si druhý přeje)
- je schopno brát ohled na druhé ( dokáže se dohodnout, počkat, vystřídat se, pomoci mladším)
 
 

9.Dítě by mělo vnínat kulturnípodněty a projevovat tvořivost

Dítě splňuje tyto požadavky, jestliže:
- pozorně poslouchá či sleduje se zájmem literární, filmové, dramtické či hudební představení
- zaujme je výstava obrázků, loutek, foítografií, návštěva zoologické či botanické zahrady, statku, farmy apod.
- je schopno se zúčastnit dětských kulturních programů, zábavných akcí, slavností, sportovních akcí
- svoje zážitky komentuje, vypráví, co vidělo, slyšelo, dokáže říci, co bylo zajímavé, co jej zaujalo , co bylo správné a co ne
- zajímá se o knihy, zná mnoho pohádek a příběhů, má své oblíbené hrdiny
- zná celou řadu písní, básní a říkadel
zpívá jednoduché písně, rozlišuje a dodržuje rytmus ( např. vytleskat, na bubínku)
- vytváří, modeluje, kreslí, maluje, stříhá, lepí, vytrhává, sestavuje, varábí
hraje tvořivé a námětové hry ( npař. na školu, na rodinu, na cestování, na lékaře), dokáže hrát krátkou divadelní roli
 
 

10. Dítě by se mělo orientovat ve svém prostředí, v okolním světě i v praktickém životě

Dítě splňuje tento požadavek, jestliže:
- vyzná se ve svém prostředí ( doma, ve škole), spolehlivě se orientuje v blízkém okolí ( ví, kde bydlí, kam chodí do školky, kde jsou obchody, hřiště, kam se obrátit když je v nouzi apod.)
-zvládá běžné praktické činnosti a situace, s nimiž se pravidelně setkává ( např. dovede vyřídit drobný vzkaz, nakoupit a zaplatit v obchodě, říci si o to, co potřebuje, ptá se na to, čemu nerozumí, umí telefonovat, dbá o pořádek a čistotu, samostatně se obslouží, zvládá drobné úklidové práce, je schopno se starat o rostliny či drobná domácí zvířata)
- ví, jak se má chovat ( např. doma, v mateřské školce, na veřejnosti, u lékaře, v divadle, v obchodě, na chodníku, na ulici, při setkání s cizími a neznámými lidmi) a snaží se to dodržovat
- má poznatky ze světa přírody živé a neživé, lidí, kultury, techniky v rozsahu jeho praktických zkušeností ( např. orientuje se v tělesném schématu, umí pojmenovat jeho části i některé orgány,rozlišuje pohlaví, ví, kdo jsou členové rodiny a čím se zabývají, rozlišuje různá povolání, pomůcky, nástroje, ví k čemu jsou peníze,zná jména některých rostlin, stromů a zvířat a dalších živých tvorů, orientuje se v dopravních prostředcích, zná některé technické přístroje), rozumí běžným okolnostem, dějům, jevům, situacím, s nimiž se bezprostředně setkává ( např. počasí a jeho změny, proměny ročních období, látky a jejich vlastnosti, cestování, životní prostředí a jeho ochrana, nakládání s odpady)
- přiměřeným způsobem se zaojí do péče o potřebné
-má poznatky o širším prostředí, např. o naší zemi( města, hory, řeky, jazyk, kultura), o existenci jiných zemí a národů, má nahodilé a útržkovité poznatky o rozmanitosti světa jeho řádu( o světadílech, planetě Zemi, vesmíru)
-chová se přiměřeně a bezepčně ve školkovém i domácím prostředí i na veřejnosti ( na ulici, na hřišti, v obchodě, u lékaře), uvědomuje si možná nebezpečí ( odhadne nebezpečnou situaci, je opatrné, neriskuje), zná a zpravidla dodržuje základní pravidla chování na ulici ( dává pozor při přecházení, rozumí světelné signalizaci)
- zná faktory poškozující zdraví ( kouření)
- uvědomuje si rizikové a nevhodné projevy chování, např, šikana, násilí
 
Výsledek obrázku pro škola